Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieCele

opublikowano: 2008-04-30 11:43:13

Zgodnie ze statutem celem działalności Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” jest:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

2) aktywizowanie ludności wiejskiej,

3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Zielony Pierścień”,

4) promocja obszarów wiejskich,

5) wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne,

6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,

7) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,

8) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym,

9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

10) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi,

12) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

13) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,

14) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich,

15) ochrona zdrowia i bezpieczeństwo,

16) promowanie produktów lokalnych,

17) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,

18) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

19) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

20) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych,

21) promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy),

22) prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej,

23) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD „Zielony Pierścień”,

24) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD „Zielony Pierścień”.

 

LGD „Zielony Pierścień” realizuje swoje cele poprzez:

1) wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla LGD „Zielony Pierścień”’,

2) wdrażanie innych programów operacyjnych dla Polski, które będą realizować cele statutowe Stowarzyszenia,

3) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym i doradczym, w tym m.in. seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz festiwali, targów, pokazów i wystaw, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

5) wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i małych miast,

6) opracowanie i realizację LSR,

7) pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach LSR oraz innych programów operacyjnych, które realizują cele statutowe Stowarzyszenia,

8) opracowanie wniosków do podmiotów wspierających finansowo realizację celów statutowych Stowarzyszenia i ich wdrażanie,

9) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach obowiązujących przepisów.

Filtruj:

X