Local Action Group final
Zielony Piercie
Imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty Data: 27.04.2016

E-pocztówki

Zobacz galerie z: E-Pocztowka

Partnerzy

opublikowano: 2011-11-03 14:07:30

gp_r_2.jpg

 

LGD Zielony Pierścień jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

bursztynowy_szlak_greenways.jpg

LGD „Zielony Pierścień” jest koordynatorem lokalnym Bursztynowego Szlaku na odcinku
od Janowca do Dęblina


LGD „Zielony Pierścień” jest partnerem lokalnym Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Programie „Dom Kultury+”
 


Osiągnięcia

opublikowano: 2011-05-25 10:47:38

agroliga_2010.jpg

„LGD ‘ZP’ w konkursie AgroLiga 2010 zdobyła tytuł Mistrza Rejonowego w kategorii firma”

ue2.jpg            3.jpg        logo_prow_m1.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskieEkomuzeum Lubelszczyzny - Żywa Tradycja
opublikowano: 2014-11-13 11:17:22

Bene­fi­cjent: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
Kwota dofi­nan­so­wania: 29 175,99 zł
War­tość cał­ko­wita pro­jektu: 97 119,23 zł
Data otrzy­mania płat­ności osta­tecznej: 16-09-2014 r.

 

Partnerzy: Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”

 

 

Operacja została zrealizowana na obszarze Lubelskiego Powiśla oraz sąsiadującej z nim części powiatu lubelskiego. Obszar ten zaliczany jest do jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie subregionów Lubelszczyzny. Decydują o tym jego walory krajobrazowo-przyrodnicze (m.in. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, Małopolski Przełom Wisły) oraz bogate dziedzictwo kulturowe (m.in. liczne obiekty zabytkowe, wielowiekowe tradycje rzemieślnicze). Poza Kazimierzem Dolnym i Nałęczowem gdzie głównie koncentruje się ruch turystyczny i związany z nim rozwój przedsiębiorczości w tym subregionie, pozostały obszar objęty operacją ma charakter typowo wiejski z niewielką liczbą podmiotów gospodarczych dających zatrudnienie i dochody finansowe jego mieszkańcom. Jedną z możliwości rozwoju gospodarczego obszaru jest turystyka oparta na eksponowaniu jego bogatego dziedzictwa kulturowego.                                         

 

 

Projekt polegał na utworzeniu Ekomuzeum, którego wiodącym tematem jest prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru (związanych tradycyjnie z wsią zawodów, np. kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa itp. oraz lokalnych wyrobów) przez samych mieszkańców.

 

 

W ramach operacji Partnerzy oznakowali tablicami informacyjnymi i witaczami 31 miejsc tworzących Ekomuzeum gdzie odbywa się prezentacja dziedzictwa kulturowego. Miejsca te zostały przez Partnerów Projektu wcześniej wyselekcjonowane biorąc pod uwagę gotowość danego miejsca do przyjęcia turystów oraz merytoryczną zawartość oferty a także chęć współpracy sieciowej i wspólnej promocji deklarowanej przez właścicieli obiektów.

 

 

Ponadto partnerzy opracowali i wydrukowali ulotki promocyjne oraz   paszporty dla turystów, aby ich zachęcić do zwiedzenia wszystkich punktów i uzyskania pamiątkowego stempla pieczęci Ekomuzeum; wykonali pamiątkowe pieczęcie dla poszczególnych obiektów ekomuzealnych; wykonali 500 pamiątkowych odznak dla turystów, którzy odwiedzą całą sieć Ekomuzeum;  wykonali wspólną stronę internetową www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl ; zorganizowali 3 imprezy promocyjne oraz szkolenia dla gestorów 31 punktów tworzących Ekomuzeum, aby podnieść ich umiejętności w zakresie "żywej" prezentacji swojej oferty przed turystami i współpracy sieciowej z innymi partnerami.

 

 

powrót

Filtruj:

X